KGE Facebook KGE Instagram KGE YouTube
KGE > 名師補習 > K.W. Ho x Shinno Choi 史科舊生$99

K.W. Ho x Shinno Choi 史科舊生$99

April 27, 2017
DSE
歷史科
中史科
大考精讀
舊生優惠
Dr. Samuel Chong X S
SCMP [2018 DSE 化學科試後分析]...
 [ 補習課程 ]
Ben Fung - 文言範文專題
全取30%分數!...
 [ 補習課程 ]
洪偉權 -文言範文專題
5x文言專題單元=$500...
 [ 補習課程 ]
閱讀術簡介會
閱讀術簡介會...
 [ 補習課程 ]
IELTS 5月免費應試及升學講座
IELTS 5月免費應試及升學講座...
 [ IELTS ]